Terme En Voorwaardes

1. Gebruik Van Webwerf


1.1 Persone wat die KragDag-webwerf (www.KragDag.co.za) om watter rede ook al gebruik ("Gebruikers"), onderwerp hulself aan en aanvaar die bepalings en       voorwaardes van KragDag, soos hieronder uiteengesit, wanneer hulle toegang tot die webwerf verkry.

1.2 Die doel van hierdie webwerf is om die Gebruiker te voorsien van inligting oor KragDag en die produkte/dienste wat aangebied word.

1.3 Sonder om van die bogenoemde af te wyk, gee KragDag hiermee aan die Gebruiker toestemming om na die inhoud van die webwerf, hetsy gedeeltelik of in geheel,       te kyk, te kopieer, af te laai na 'n plaaslike skyfaandrywer, uit te druk of te versprei, met die veronderstelling dat:

1.3.1 sodanige inhoud slegs vir inligtings- en/of nie-kommersiële doeleindes gebruik word; en
1.3.2 enige reproduksie van die inhoud van hierdie webwerf, of gedeelte daarvan, die volgende kopieregboodskap moet insluit: ©KragDag. ALLE REGTE         VOORBEHOU.
1.4 Gebruikers wat inhoud van hierdie webwerf vir kommersiële doeleindes wil gebruik, mag dit slegs doen indien KragDag se skriftelike toestemming wat vooraf verkry       is.


2. Intellektuele Eiendomsregte


2.1 Alle inhoud, handelsmerke en data op hierdie webwerf, wat sagteware, databasisse, teks, grafika, ikone, hiperskakels, private inligting en ontwerp insluit, maar nie      daartoe beperk is nie, is die eiendom van of is gelisensieer aan KragDag, en word as sodanig teen oortreding en skending beskerm deur plaaslike en internasionale      wetgewing en ooreenkomste. Onderworpe aan die regte wat binne bogenoemde wetgewing aan die Gebruiker toegeken word, word alle ander regte tot alle      intellektuele eiendom op hierdie webwerf uitdruklik voorbehou.

2.2 Alhoewel KragDag poog om al die inhoud wat op die webwerf beskikbaar is deur te werk, te redigeer en modureer, en KragDag ‘n diskresie het oor die inhoud wat op      die webwerf geplaas word, aanvaar KragDag geen aanspreeklikheid vir onwettige, lasterlike of onwelvoeglike inhoud wat wel moontlik op die webwerf geplaas mag      word nie. Jy word aangemoedig om KragDag in te lig oor enige inhoud wat aanstootlik of onwettig is. Dit sluit in kommentaar wat deur ander klante op die webwerf      gemaak is en wat aanstootlik mag wees.3. Bestellings Op Die Webwerf


3.1 Die plasing van 'n item in 'n inkopiemandjie of byvoeging daarvan op 'n wenslys sonder om die koopsiklus te voltooi, sal nie enige bestelling van produkte of      verkoopooreenkoms uitmaak of aanleiding daartoe gee nie en Gebruikers kan nie vir KragDag verantwoordelik hou indien sodanige items nie beskikbaar is wanneer      die koopsiklus wel later voltooi word nie.

3.2 KragDag behou die reg voor om, vir die doeleindes van die voorkoming van vermeende bedrog en met kennisgewing aan jou, te weier om betaling vir 'n bestelling te      aanvaar en/of te verwerk, en/of om enige verkoopstransaksie in geheel of gedeeltelik te kanselleer. KragDag is slegs aanspreeklik vir die terugbetaling van gelde wat      reeds deur die Gebruiker betaal is en aanvaar geen ander aanspreeklikheid wat mag spruit uit sodanige weiering om enige bestelling/verkope te verwerk nie.

3.3 Deur die webwerf te gebruik of elektronies met KragDag te kommunikeer, stem die Gebruiker in en erken die Gebruiker dat enige en alle ooreenkomste,      kennisgewings, openbaarmakings, of enige ander kommunikasie aan enige wetlike voorwaardes voldoen. Dit sluit in dat, maar is nie beperk nie tot die voorwaarde      dat sodanige kommunikasie in 'n "geskrewe" vorm moet wees.

3.4 Indien enige produk tydelik uit voorraad is, sal dit so aangedui word op die webblad sodra KragDag daarvan bewus word.


4. Veranderings En Wysigings


4.1 Veranderinge aan die webwerf se inhoud: KragDag behou uitdruklik die reg voor om geheel na eie en absolute goeddunke en sonder vooraf-kennisgewing die aantal      produkte en/of dienste op die webwerf van tyd tot tyd te vermeerder of te verminder.

4.2 Veranderinge aan pryse: KragDag behou die reg voor om sonder enige kennisgewing die pryse en tariewe wat op hierdie webwerf gekwoteer word, te verander en te      wysig (dit word duidelikheidshalwe genoem dat KragDag nie daarop geregtig is om die pryse te verander wat van toepassing is op enige produkte wat reeds deur 'n      klant bestel en betaal is nie).

4.3 Veranderinge aan Bepalings en Voorwaardes: KragDag kan hierdie bepalings en voorwaardes enige tyd verander. Geregistreerde Gebruikers sal van sodanige      wysigings in kennis gestel word en hulle moet seker maak dat hulle dit lees en dat hulle met die gewysigde bepalings en voorwaardes tevrede is. Indien dit nie      moontlik is nie, is hulle daarop geregtig om hul registrasie te beëindig.

4.4 Gebruikers onderneem om die KragDag-webwerf gereeld te besoek en om hulself te vergewis van die veranderings en/of wysigings van die inligting wat op die      webwerf verskaf word.

4.5 Let daarop dat hoewel KragDag daarna streef om elke produk op die webwerf akkuraat te beskryf en/of uit te beeld, sommige beskrywings of foto's van 'n generiese      aard mag wees en nie spesifiek gerig is op die besondere produk wat jy wil koop nie. KragDag sal alles doen wat redelik binne sy vermoë is om pryse en      aflewerkoste akkuraat aan te dui. Indien produkte egter foutiewelik teen die verkeerde pryse en/of aflewerkoste aangebied word, sal KragDag nie verplig wees om die      produkte teen sodanige foutiewe pryse en/of aflewerkoste te verkoop nie, maar sal enige gelde wat deur jou betaal is aan jou terugbetaal indien jy verkies om nie      voort te gaan met die kooptransaksie teen die korrekte prys en/of aflewerkoste nie.


5. Skakeling En Raming


5.1 Enige persoon, onderneming, entiteit of webwerf word uitdruklik verbied om 'n skakel na enige bladsy op hierdie webwerf, insluitend die tuisblad, op te stel sonder      dat KragDag vooraf skriftelike toestemming verleen het.

5.2 Enige persoon, onderneming, entiteit of webwerf word uitdruklik verbied om enige bladsy, insluitend die tuisblad, van hierdie webwerf op enige manier te raam      sonder dat KragDag vooraf skriftelike toestemming verleen het.


6. Ooreenkomste Kragtens Artikel 21 Van Die Wet Op Elektroniese Kommunikasie En Transaksies


6.1 Geen inligting of data op hierdie webwerf is 'n aanbod nie, maar slegs 'n uitnodiging om sake te doen.

6.2 Geen ooreenkomste word aangegaan deur slegs 'n databoodskap na hierdie webwerf of sy eienaars te stuur nie. Geldige ooreenkomste vereis 'n erkenning van      ontvangs vanaf hierdie webwerf.

7. Soektegnologie


7.1 Die gebruik van nie-kwaadwillige soektegnologie, soos web crawlers of web spiders om inligting te soek en in te win, word nie toegelaat nie indien sodanige      tegnologie die webwerf se webbediener stadiger maak of tot kopieregoortredings sal lei van enige data of inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar is. Data en      inligting kan slegs ter voldoening aan paragraaf 5 tot paragraaf 8 hiervan gebruik word.

8. Skakeling Met Derdeparty-Webwerwe


8.1 KragDag kan skakels vir derdeparty-webwerwe verskaf vir die gerief daarvan onderworpe aan sekere terme en voorwaardes. Die insluiting van enige skakel beteken      nie dat KragDag die webwerf goedkeur nie en KragDag is onder geen verpligting om skakels aan enige derdeparty-webwerwe te voorsien nie.

8.2 Webwerwe of webbladsye met skakels na KragDag se webwerf is nie aan KragDag se beheer onderworpe nie. KragDag sal nie regstreeks of onregstreeks op enige      wyse verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir die inhoud, gebruik of onvermoë om enige gekoppelde webwerf of enige skakels in die gekoppelde webwerf te      gebruik of om toegang daartoe te verkry nie.

8.3 Enige derdeparty-webwerf wat geskakel word aan KragDag se webblad sal onderwerp word aan die terme en voorwaardes soos deur KragDag daar gestel en kan op      enige stadium deur KragDag verwyder word onderworpe aan sekere terme en voorwaardes.

9. Veiligheid Van Inligting

9.1 Alle redelike maatreëls sal getref word om die Gebruiker se inligting te beveilig.

9.2 Gebruikers onderneem om nie hul gebruikersnaam of toegangswoord aan enige ander persoon bekend te maak nie.

9.3 Enige persoon, onderneming of entiteit word uitdruklik verbied om ongemagtigde toegang tot enige blad op hierdie webwerf te verkry of te probeer verkry, of om      enige ongemagtigde, nadelige of skadelike kodes op hierdie webwerf af te laai of te probeer aflaai. Enige persoon wat ongemagtigde, nadelige of skadelike kodes op      hierdie webwerf aflaai of probeer aflaai, sal krimineel aanspreeklik gehou word, en in die geval waar KragDag enige verliese of skade ly, sal siviele skadevergoeding      geëis word.

10. Vrywaring


10.1 Onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Beskerming van Verbruikers, Nr 68 van 2008 ("CPA"), en Artikels 43(5) en 43(6) van die Wet op Elektroniese      Kommunikasie en Transaksies is KragDag nie verantwoordelik vir enige verlies, skade of aanspreeklikheid van enige aard wat spruit uit die gebruik van hierdie      webwerf of die dienste of inhoud wat op of deur die webwerf verskaf word of die onvermoë om dit te gebruik nie. Daarby maak KragDag geen voorstellings of      waarborge, implisiet of anders, dat die inhoud en tegnologie op hierdie webwerf, foutloos of sonder weglatings is nie of dat die diens 100% ononderbreekbaar en      foutloos is nie. Daarby bied KragDag geen voorstelling of waarborge, geïmpliseer of andersins, dat onder meer die inhoud en tegnologie wat op hierdie webwerf      beskikbaar is sonder foute of weglatings is nie of dat die diens 100% ononderbroke en foutloos is nie.

10.2 Hoewel die produkte wat deur die webwerf te koop is onder waarborg mag wees, word hierdie webwerf self op 'n voetstootsbasis aangebied en is dit nie       saamgestel of word dit nie verskaf om aan die Gebruiker se individuele vereistes te voldoen nie. Dit is dus die Gebruikers se verantwoordelikheid om seker te maak       dat die diens wat van en deur hierdie webwerf beskikbaar is aan hul individuele vereistes voldoen en met hul hardeware en/of sagteware versoenbaar is voordat hulle        hierdie ooreenkoms met KragDag aangaan.

10.3 Inligting, idees en menings wat op die webwerf uitgespreek word, moet nie as professionele raad of die amptelike mening van KragDag aanvaar word nie, en       Gebruikers word aangemoedig om professionele raad te kry voordat hulle tot enige aksies oorgaan wat op die inligting, idees en menings van hierdie webwerf       gegrond is.

11. Skeibaarheid


11.1 Hierdie Bepalings en Voorwaardes van gebruik vorm die volledige ooreenkoms tussen KragDag en jou as die Gebruiker van hierdie webwerf. Enige versuim deur       KragDag om enige reg of bepaling van hierdie Bepalings en Voorwaardes van Gebruik uit te oefen of af te dwing, sal onder geen omstandighede kwytskelding van       sodanige reg of bepaling beteken nie.

11.2 In geval enige bepaling of voorwaarde vir die gebruik van hierdie webwerf om watter rede ook al nie ten volle afdwingbaar of geldig is nie, sal sodanige bepaling(s) of       voorwaarde(s) van die oorblywende bepalings en voorwaardes skeibaar wees. Die oorblywende bepalings en voorwaardes sal nie deur sodanige onafdwingbaarheid       of ongeldigheid beïnvloed word nie en sal steeds afdwingbaar en toepaslik wees.

12. Toepaslike En Heersende Wetgewing


12.1 Hierdie webwerf word vanuit die Republiek van Suid-Afrika aangebied ("hosted"), beheer en bedryf, en daarom bepaal die Suid-Afrikaanse reg die gebruik van       hierdie webwerf of die onvermoë om dit te gebruik en ook hierdie bepalings en voorwaardes.

13. Geskille


13.1 In geval van enige geskil van watter aard ook al wat tussen die partye ontstaan ten opsigte van enige aangeleentheid waarvoor hierdie ooreenkoms              voorsiening maak of wat uit hierdie ooreenkoms spruit, en wat nie deur die Klanteverhoudingsafdeling van KragDag opgelos kan word nie, sal sodanige geskil vir       vertroulike arbitrasie voorgelê word ooreenkomstig die bevorderende reëls van die Arbitrasiestigting van Suid-Afrika.

13.2 KragDag tree slegs op as fasiliteerder tussen die Verskaffer en die Gebruiker vir die aankoop van die Verskaffer se produkte deur die Gebruiker. Enige dispuut       tussen die Verskaffer en die Gebruiker moet onderling tussen die Verskaffer en die Gebruiker besleg word.

14. Kontakinligting / Domicilium Citandi Et Executandi


14.1 Indien jy enige vrae of navrae het of toestemming wil vra om enige deel van hierdie webwerf te gebruik, insluitend deur skakeling, raming of die soekfasiliteit,       kontak ons asseblief by:

14.1.1 Fisiese adres: Diamantvallei Landgoed, Gedeelte 2 Rhenosterfontein 514 JR, Cullinan Distrik , Gauteng, 1001.
14.1.2 Kontaksentrum se telefoonnommers: 012 940 1942 / 012 736 2457.
14.1.3 Faksnommer: 086 771 1091
14.1.4 Epos-adres: info@KragDag.co.za

15. KragDag Sosiale Media


15.1 Hierdie terme en voorwaardes is ook van toepassing op enige van KragDag se sosiale media-webwerfe.
Back