Openbaarmakings, Aflewering & Terugbetalingsbeleid

1. Openbaarmakings Vereis Deur Artikel 43 Van Die Wet Op Elektroniese Kommunikasie En Transaksies, No. 25 Van 2002 ("EKT-wet")


1.1 Die volle naam en regstatus van die webwerfeienaar is: KragDag (PTY) LTD, registrasienommer 2012/175539/07.

1.2 Die volledige adres van die webwerfeienaar is: Diamantvallei Landgoed, Gedeelte 2 Rhenosterfontein 514 JR, Cullinan Distrik, Gauteng, 1001.

1.3 Die webadres van hierdie webwerf is: www.KragDag.co.za

1.4 Die epos-adres vir KragDag is: info@KragDag.co.za

1.5 Lidmaatskap van self-regulerende of akkrediterende liggame: n.v.t.

1.6 Gedragskodes waartoe hierdie webwerf homself verbind: n.v.t.

1.7 Direkteure: Hendrik Petrus Cornelius Steyn en Alida Maria Verwoerd.

1.8 Straatadres vir die ontvangs van regsdienste: Diamantvallei Landgoed, Gedeelte 2 Rhenosterfontein 514 JR, Cullinan Distrik, Gauteng, 1001.

1.9 Hoofbesigheid: KragDag is 'n direkte bemarkingsorganisasie wat 'n verbintenismodel gebruik om produkte te bemark.

1.10 Pryse
1.10.1 Die koopprys van elke produk word saam met die produk vertoon. Die afslagprys word in geval van 'n spesiale aanbod vertoon.
1.10.2 Tensy anders aangedui, sluit die aangehaalde pryse BTW in. 'n Verandering in die BTW-koers sal outomaties tot 'n prysaanpassing lei.
1.10.3 Die prys word saam met die item se bestelnommer vertoon. In geval van 'n spesiale aanbieding, word die afgemerkte prys vertoon.
1.10.4 Pryse sluit posgeld en verpakkingskoste uit. Daar word van die Gebruiker verwag om posgeld en verpakkingskoste te betaal, soos hieronder           uiteengesit.
1.11 Verpakkings- en Afleweringskoste
1.11.1 Daar word van koerierdienste gebruik gemaak vir die aflewering van bestellings. Vir dorpe of gebiede wat nie deel vorm van die koerierdienste se           roetes nie sal daar van die Suid Afrikaanse Posdiens se dienste gebruik gemaak word.

1.11.2 Verpakkings- en Afleweringskoste word bereken per bestelling op grond van:
1.11.2.1 die produkte se grootte en gewig;
1.11.2.2 die afleweringsadres; en
1.11.2.3 die aantal verskaffers waarvan gebruik gemaak word vir die bestelling.
1.11.3 Die Gebruiker sal aanspreeklik gehou word vir enige addisionele kostes indien die koerierdienste meer as een keer ‘n bestelling by die Gebruiker           probeer aflewer en niemand is tuis om die bestelling in ontvangs te neem nie.
1.12 Betalingsmetodes
1.12.1 Deur 'n MasterCard- of Visa-kredietkaart: Alle kredietkaarttransaksies word bestuur deur http://www.monsterpay.com/.
1.12.2 Deur 'n elektroniese betaling via die internet: Maak asseblief seker dat jou bank jou betaling aan jou bestelnommer Koppel.

Bankbesonderhede:
Bank: FNB
Rekeninghouer: KragDag (Pty) Ltd
Rekeningtipe: Tjekrekening
Tak: Olympus
Takkode: 258155
Verwysing: jou bestelnommer

1.12.3 By enige tak van FNB Bank: Vul die depositostrokie by jou bank in. Bankbesonderhede is soos in 1.12.2 hierbo.
1.13 Nie-betaling
1.13.1 Enige bestelling waarvoor betaling nie ontvang word binne 5 besigheidsdae na die plasing van die bestelling sal sonder verdere kennisgewing aan           die Gebruiker gekanselleer word.
1.13.2 KragDag sal nie aanspreeklik gehou kan word vir enige uit-voorraad-situasies wat ontstaan indien ‘n Gebruiker nie onmiddellik ‘n betaling maak vir ‘n           bestelling wat geplaas is nie.
1.14 Rekord van Transaksies
1.14.1 Sodra betaling vir die bestelling ontvang is ontvang die Gebruikers 'n Bestellingbevestiging per epos vanaf KragDag. Die Bestellingbevestiging sal           ook op die webblad beskikbaar wees.

2. Aflewering


2.1 Afleweringsadres:
2.1.1 Die bestelvorm sal outomaties die wyse van aflewering aandui, hetsy per koerier of deur middel van die Suid Afrikaans Poskantoor.
2.1.2 Tensy jy ander afleweringsreëlings met KragDag tref, word bestellings afgelewer by die adres wat jy voorsien het deur koerierdienste of by jou naaste           poskantoor. Indien jou adres verander, moet jy KragDag onmiddellik skriftelik daarvan in kennis stel om aflewering aan 'n foutiewe adres te voorkom.           KragDag sal nie aanspreeklik wees vir aflewering aan jou ou adres indien jy nie KragDag van jou nuwe adres in kennis gestel het voordat die pakkie            versend is nie.
2.2 Afleweringstyd: KragDag sal alles binne sy vermoë doen dat jou bestelling binne 10 werksdae nadat jou betaling ontvang is afgelewer word by jou adres of           beskikbaar is by jou naaste poskantoor. Die afleweringstyd mag egter langer as 10 werksdae neem as gevolg van faktore buite KragDag se beheer byvoorbeeld            as daar ‘n staking is by die koerierdienste en/of Suid Afrikaanse Poskantoor.

2.3 Spoornommer: KragDag sal so gou as moontlik nadat die bestelling versend is jou spoornommer vir jou stuur.

2.4 Uit-voorraad situasies: Indien enige item(s) wat jy bestel het tydelik uit voorraad is en dit daartoe lei dat dit vir KragDag onmoontlik is om dit betyds aan jou te lewer,        sal KragDag jou kontak om te bepaal of jy steeds met die bestelling wil voortgaan of nie.

2.5 Force Majeure:
2.5.1 Indien dit gebeur dat onvoorsienbare omstandighede veroorsaak dat KragDag nie die produk soos bestel aan jou kan lewer nie sal KragDag jou so gou           as moontlik skriftelik in kennis stel van:
2.5.1.1 die oorsaak, aard en omvang van die omstandighede;
2.5.1.2 die verwagte duur van die omstandighede; en
2.5.1.3 tot watter mate KragDag se lewering geraak word.
2.5.2 Sou daar enige verandering kom in die omstandighede nadat jy skriftelike kennisgewing soos in 2.5.1 ontvang het sal KragDag jou op hoogte van         sake hou en enige nuwe verwikkeling met jou kommunikeer.
2.5.3 Die omstandighede sal nie die geldigheid en afdwingbaarheid van die bestelling beïnvloed nie.
2.5.4 Indien die omstandighede tot gevolg het dat die bestelling onuitvoerbaar word sal KragDag jou bestelling kanselleer en sal jou gelde aan jou         terugbetaal word.
2.5.5 Sonder enige beperking aan hierdie klousule, kan die omstandighede insluit:
2.5.5.1 Oorlog, stakings, siviele- of militêre oproer en soortgelyke politieke gebeure.
2.5.5.2 Natuurrampe soos aardbewings, brand, storms en vloede.
2.5.5.3 Regeringsaksies en –nalate.
2.5.5.4 Terrorisme en sabotasie.

3. Terugbetalingsbeleid


3.1 Foutiewe, beskadigde en onvanpaste produkte: Indien enige produk wat jy ontvang defektief, beskadig of onvanpas is vir die doel waarvoor dit normaalweg bedoel is         moet KragDag onmiddellik daarvan ingelig word en is jy daarop geregtig om die produk terug te stuur aan die Verskaffer vir:
3.1.1 'n volle terugbetaling; of
3.1.2 vervanging/herstel OP VOORWAARDE dat die Problematiese produk binne 10 Besigheidsdae vanaf aflewering daarvan aan die Verskaffer         terugbesorg word.
3.1.2.1 Let asseblief in dié verband daarop dat:
3.1.2.1.1 'n 'defek' nie iets is wat uit normale slytasie voorspruit nie;
3.1.2.1.2 'beskadig' beteken dat die produk beskadig moet wees wanneer jy dit ontvang en dat dit nie deur jou of enigiemand             anders wat dit ontvang het beskadig is nie; en
3.1.2.1.3 KragDag of KragDag se verskaffer die terugbesorgde produk sal ondersoek om vas te stel of die beweerde Probleem             inderdaad geregverdig is of nie. Indien die Probleem nie geregverdig is nie, sal jy aanspreeklik wees vir die onkoste van           terugbesorging aan die Verskaffer/KragDag vir inspeksie en heraflewering aan jou. Ons moedig jou dus aan om enige           Probleme wat jy ontdek stiptelik nadat jy dit ontdek het aan ons te rapporteer.
Back